Wybory 2012

OGŁOSZENIE
Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska

Wg uchwały Senatu (Uchwała 17 2011/2012 Senatu SGGW z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia organizacji i terminarza wyborów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska powinno wybrać 1 elektora studenckiego do Uczelnianego Kolegium Elektorów wybierającego Rektora i Prorektorów. Każdemu studentowi danego wydziału przysługuje możliwość zgłoszenia swojej kandydatury na elektora, jak również zgłoszenie innych kandydatów, o ile ci wyrażą zgodę na kandydowanie, z wyjątkiem osób zawieszonych w korzystaniu z praw studenta w całości lub części na podstawie prawomocnego orzeczenia Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.  Zgłoszenie kandydata na elektora następuje poprzez wrzucenie do urny wyborczej wystawionej w Dziekanacie MSOŚ , w terminie do dnia 25.02.2012. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać dane kandydata: imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, nr indeksu, dane kontaktowe – numer telefonu i adres e-mail.
Zgłoszenie nie zawierające w.w .danych nie będzie uwzględnione. Wyboru elektorów spośród zgłoszonych osób dokonuje Rada Wydziałowa Samorządu Studentów na zebraniu, które odbędzie się w dniu 28.02.2012 o godzinie 18:15 w budynku 34 w sali 24.

Samorząd Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska

pobierz treść Uchwały