Projekty badawcze

Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska jest jednostką organizacyjną powołaną w celu kształcenia studentów. Rozwój kadr naukowo-dydaktycznych dla potrzeb kształcenia realizowany jest za pośrednictwem wydziałów. Wydziały zaangażowane w proces dydaktyczny w MSOŚ posiadają uprawnienia doktoryzowania oraz uprawnienia nadawania stopnia doktora habilitowanego. Rozwój kadr na potrzeby kształcenia na kierunku Ochrona środowiska odbywa się poprzez studia doktoranckie, które są prowadzone na 9 wydziałach SGGW. W 2008 roku w SGGW stopnie doktora uzyskało 100 osób, stopnie doktora habilitowanego 15 osób, tytuły naukowe profesora nadano 8 pracownikom. Wszystkie wydziały zaangażowane w proces edukacyjny na kierunku Ochrona środowiska są zaliczone do I lub II kategorii. Tematyka badań prowadzonych w SGGW jest bardzo szeroka i upubliczniona w sprawozdaniu z działalności naukowo-badawczej za każdy rok kalendarzowy. Również w dziedzinach związanych z ochroną środowiska działalność naukowo-badawcza jednostek SGGW jest rozległa i wieloaspektowa. Biorąc pod uwagę całokształt badań z zakresu ochrony środowiska prowadzonych w SGGW można wyodrębnić 5 najważniejszych obszarów badawczych, w ramach których zaprezentowano wybrane tematy statutowe, własne, granty KBN i granty UE.

1.    Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego i ochrona różnorodności biologicznej

•    “Genetic variability and genetic gene flow between populations of wolves in Central and Eastern Europe”, grant No 6 PO4F 094 21 Polish Committee of Scientific Research.

•    “Plan Ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego”.

•    „Ocena wpływu warszawskiego odcinka autostrady A2 na środowisko przyrodnicze”.

•    „Ptaki wodno-błotne zbiorników retencyjnych Kanału Wieprz-Krzna”.

•    „Wędrówki ptaków w dolinie Wisły”.

•    „Ptaki lęgowe w dolinie Wisły”.

•    „Waloryzacja doliny Wisły w oparciu o dane ornitologiczne”.

•    „Wpływ fragmentacji krajobrazu (rozdrobnienie lasów, drogi szybkiego ruchu) na strukturę i funkcjonowanie zespołów nietoperzy”.

•    „Stare drzewa i martwe drewno w ekosystemach leśnych Polski”.

•    „Ochrona bioróżnorodności Czerwonego Bagna reliktu wielkich torfowisk wysokich Europy Środkowej”, PL 0082 – projekt realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

•    „Opracowanie metod odtworzenia pierwotnych warunków wodnych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu bioróżnorodności”, PL 0268 – projekt realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG.

•    „Ekologia i ochrona środowiska: badania nad bioróżnorodnością ekosystemów naturalnych i rolniczych, analiza czynników antropogenicznych wpływających na właściwości gleb oraz metody ochrony i rekultywacji gleb”.

•    „Zachowanie bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju w użytkowaniu i ochronie roślin”.

•    „Wpływ kontrolowanego wypalania na biologię gleb łąkowych i tempo kolonizacji obszarów popożarowych”, Nr projektu KBN N N305 2631 33.

•    „Hydrologiczno-hydrochemiczne uwarunkowanie zróżnicowania przestrzennego roślinności i przebiegu procesów sukcesyjnych w ekosystemach torfowiskowych na przykładzie doliny Rospudy”, grant KBN N304 01031/0414.

•    „Opracowanie modelu przepływu wód w naturalnych dolinach rzecznych dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej oraz zwiększania bioróżnorodności”, grant KBN PO6S 052 26.

•    „Multifunctional use of Polish peatlands – a chance for preservation of biodiversity” – The Netherlands Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries, Directorate for Nature Management PIN-MATRA 2001/039, project led by Groningen University.

•    “Wpływ ekologicznej metody gospodarowania w rolnictwie na heterogenność krajobrazu rolniczego oraz wybrane element bioróżnorodności”.

•    „Znaczenie czynników morfogenetycznych w kształtowaniu różnorodności siedliskowej wybranych odcinków dolin rzek na Niżu Polskim”, grant KBN 2PO4E 069 29.

2.    Zintegrowana ochrona zasobów wodnych

•    „Kryteria hydrologiczne w ochronie mokradeł”.

•    „Zróżnicowanie warunków morfodynamicznych i przyrodniczych w naturalnym i przekształconym korycie Wkry”.

•    „Badania związku zabudowy i morfologii koryt rzecznych ze zróżnicowaniem biocenotycznym dla potrzeb określenia zasad renaturyzacji”, grant KBN 6 P06S 050 21.

•    „Wpływ morfologii i warunków hydraulicznych koryta Wkry na wybrane elementy środowiska przyrodniczego”, grant KBN Nr 2 P06S 054 29.

•    „Modelowanie katastrofalnych wezbrań opadowych w małych zlewniach rzecznych”.

•    „Opracowanie metodyki prowadzenia zintegrowanej gospodarki wodnej w zlewniach rzecznych (na przykładzie zlewni rzeki Narwi)”, grant KBN 5PO6H 00820.

•    „Opracowanie kryteriów hydrologicznych i analiza możliwości ich wykorzystania w ochronie ekosystemów bagiennych”, grant KBN 3PO6S 06423.

•    „Metodyczne podstawy narodowego planu zintegrowanego rozwoju gospodarki wodnej w Polsce”, grant KBN PBZ-KBN-061/T07/2001.

•    5FP – EU Project ECOFLOOD – combining flood protection with biodiversity.

•    5FP – EU project Center of Excelence in hydrology of wetlands WETHYDRO.

•    “Prognoza i redukcja zanieczyszczeń obszarowych, emisji stałej i przepływów ekstremalnych z terenów wiejskich” – projekt realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG.

•    „Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE”, PHARE PL 2003/JB/EN/01.

•    „Studium możliwości degradacji jakości zasobów wód podziemnych na terenach niezurbanizowanych”, grant wewnętrzny.

3.    Środowiskowe aspekty zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

•    „Kształtowanie środowiska obszarów wiejskich w aspekcie ochrony różnorodności biologicznej”.

•    „Podstawy ochrony i kształtowania krajobrazu ze szczególnym uwzględnieniem wartości przyrodniczych”.

•    „Podstawy kształtowania środowiska w aspekcie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej”.

•    „Technologie i instrumenty wspierające ochronę klimatu w działalności rolniczej”.

•    „Zrównoważony rozwój turystyki na obszarach objętych formami ochrony przyrody”.

•    „Wpływ rozwoju rolnictwa energetycznego na politykę rolną i obszary wiejskie”.

•    „Przyrodnicze i techniczne uwarunkowania kształtowania środowiska obszarów niezurbanizowanych w warunkach zrównoważonego rozwoju”.

•    „Badania zmian zachodzących w przestrzeni przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych”.

•    „Man and nature at Biebrza; irrigation and dissemination of knowledge for sustainable nature management” – Polish-Dutch Project PIN-MATRA (2002-2004).

4.    Gospodarka odpadowa i ściekowa oraz rekultywacja obszarów zdegradowanych

•    „Techniczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarowania energią i utylizacji odpadów”.

•    „Badania skuteczności usuwania związków fosforu przy użyciu filtrów w lokalnych systemach oczyszczania ścieków”, grant KBN.

•    „Opracowanie technologii nawadniania z zastosowaniem zamkniętego obiegu wody w warunkach rekultywacji składowisk odpadów komunalnych”, grant KBN.

•    „Monitoring and Control System for Wastewater Irrigated Energy Plantations” – WACOSYS, project koordynowany przez HYDRO-AIR GMBH z Niemiec z udziałem 8 jednostek z Hiszpanii, Portugalii, Estonii, Holandii i Polski.

•    „Wstępne badania możliwości zastosowania chalcedonitu w technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków”.

•    „Zastosowanie koagulacji objętościowej do podczyszczania ścieków z zakładów przemysłu tłuszczowego”.

•    „Przepuszczalne bariery reaktywne w zabezpieczaniu środowiska gruntowego w rejonie składowisk odpadów”.

•    „Analiza cyklu życia odpadów hi-tech ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia odzysku i recyklingu”.

•    „Recykling opon samochodowych i ich wykorzystanie w obiektach sportowych”.

•    „Ocena przydatności wybranych gatunków roślin ozdobnych do fitoremediacji stanowisk zasolonych w terenie zurbanizowanym”.

5.    Środowiskowe uwarunkowania jakości żywności i zdrowia

•    „Improving quality and safety and reduction of cost in the European organic and “low input” food supply chains”, QualityLowFood – Food – CT – 2003 -506358, w ramach 6. PR – Priorytet 5.

•    “Nowe technologie i biotechnologie przetwórstwqa rolno-spożywczego uwzględniające prozdrowotny model wyżywienia społeczeństwa oraz proekologiczne metody produkcji”.

•    „Phytotechnologies to promowe sustainable land use management and improve food safety, Project No COST/15/2005.

•    “Wpływ związków stanowiących zanieczyszczenia środowiska na organizmy zwierząt – szacowanie ryzyka zagrożeń dla ludzi i zwierząt z wykorzystaniem alternatywnych metod badawczych”.