Karty przedmiotów

Przedmioty wspólne na studiach inżynierskich stacjonarnych:

Lp. Nazwa przedmiotu Godz. ogółem Wykł. Ćwicz. Egz./Zal. ECTS
Semestr I
1. Wf 30 30
2. Język obcy 60 60
3. Socjologia/Ekofilozofia 30 30 Zal. 2
4. Fizyka 45 15 30 Egz. 5
5. Meteorologia i klimatologia 45 15 30 Zal. 4
6. Geologia i geomorfologia 45 15 30 Egz. 4
7. Matematyka i statystyka 45 15 30
8. Chemia 60 30 30
Semestr II
9. Wf 30 30 Zal. 2
10. Język obcy 60 60
11. Matematyka i statystyka 45 15 30 Egz. 9
12. Chemia 60 30 30 Egz. 10
13. Botanika 45 15 30 Egz. 4
14. Zoologia 45 15 30 Egz. 4
15. Gleboznawstwo 45 15 30 Zal. 5
16. Informatyka i grafika komputerowa 45 45 Zal. 4
Semestr III
17. Język obcy 60 60 Egz. 8
18. Zagrożenia cywilizacyjne i rozwój zrównoważony 30 30 Zal. 3
19. Biochemia 30 15 15 Egz. 3
20. Hydrologia i gospodarowanie wodą 60 30 30 Egz. 5
21. Zagrożenia i techniki ochrony atmosfery 30 15 15 Zal. 3
22. Ekologia ogólna 30 15 15 Egz. 3
23. Prawo i zarządzanie ochroną środowiska 45 30 15 Zal 3
24. Ochrona przyrody i zasobów kulturowych 30 30 Zal. 2
25. Zagrożenia i techniki ochrony pedosfery 45 15 30 Egz. 4
26. Fakultety nr 1,2 60 30 30 Zal. 4
Semestr IV
27. Podstawy fizjologii 30 30 Zal. 2
28. Podstawy infrastruktury technicznej 60 30 30 Egz. 4
29. Mikrobiologia ogólna 30 15 15 Egz. 2
30. Szata roślinna i fauna Polski 45 15 30 Zal. 3
31. Zagrożenia i techniki ochrony hydrosfery 30 15 15 Egz. 3
32. Gospodarka leśna o środowisko 30 15 15 Zal. 2
33. Podstawy toksykologii lub Toksykometria 30 15 15 Egz. 2
34. Teledetekcja środowiskowa lub Geomatyka obszarów wiejskich 45 15 30 Zal. 3
35. Fakultety nr 3,4,5 90 45 45 Zal. 6
36. Ćwiczenia terenowe – Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza 60 60 Zal. 5
Semestr V
37. Wpływ produkcji rolniczej na środowisko 60 30 30 Egz. 5
38. Gospodarka ściekowa 60 30 30 Egz. 5
39. Gospodarka odpadowa 45 15 30 Egz. 4
40. Ekonomika ochrony środowiska 45 15 30 Zal. 4
41. Systemy informacji przestrzennej 75 30 45 Egz. 6
42. Hydrobiologia lub Mikrobiologia gleb 30 30 Zal. 2
43. Ochrona ekosystemów leśnych lub Wielofunkcyjne użytkowanie lasu 30 15 15 Zal. 2
44. Fakultet nr 6 30 15 15 Zal. 2
Semestr VI
45. Technologia żywności a środowisko 30 15 15 Zal. 2
46. Plany obszarowej ochrony przyrody 30 15 15 Zal. 2
47. Technologie fitoremediacji 45 15 30 Egz. 3
48. Techniki analiz środowiskowych 30 30 Egz. 3
49. Fakultet nr 7 30 15 15 Zal. 2
50. Praktyka zawodowa 6 tygodni Zal.
51. Wykorzystanie i utylizacja odpadów lub Energia odnawialna 30 30 Zal. 2
52. Odwodnienia i nawodnienia lub Użytkowanie obszarów ekologicznie zagrożonych 30 15 15 Zal. 2
53. Przedmiot specjalizacyjny 75 30 45 Zal./Egz. 6
54. Seminarium dyplomowe 30 30 Zal. 2
Semestr VII
55. Technologie chemiczne 15 15 Zal. 2
56. Monitoring i bioindykacja środowiska 35 15 20 Zal. 3
57. Kształtowanie krajobrazu 30 15 15 Zal. 2
58. Rekultywacja terenów zdegradowanych 30 15 15 Zal. 3
59. Renaturyzacja środowisk wodnych 30 15 15 Zal. 3
60. Ocena oddziaływania na środowisko 45 15 30 Zal. 4
61. Przedmiot specjalizacyjny 45 15 30 Zal./Egz. 2
62. Seminarium dyplomowe 30 30 Zal.

Przedmioty specjalizacyjne na studiach inżynierskich stacjonarnych:

Sem. Przedmiot Godz. ogółem Wykł. Ćw.. ECTS Zal./ Egz.
Specjalizacja – Ochrona i rekultywacja ekosystemów wodnych
6. Ochrona zasobów wodnych 30 30 2 Zal.
6. Zintegrowana gospodarka wodna 60 30 30 3 Egz.
7. Modele zasobów i ekosystemów wodnych 30 15 15 3 Zal.
Specjalizacja – Ochrona przyrody
6. Chronione zwierzęta wyższe 30 30 2 Zal.
6. Ekologiczne podstawy ochrony kręgowców 30 30 3 Egz.
6. Obszarowa ochrona przyrody 15 8 7 1 Zal.
7. Ochrona szaty roślinnej Polski 30 15 15 2 Zal.
7. Fitoindykacja 15 5 10 1 Zal.
Specjalizacja – Technologie w ochronie środowiska
6. Techniki oceny stanu środowiska 45 15 30 3 Egz.
6. Składowanie odpadów 30 15 15 2 Zal.
7. Zaopatrzenie w wodę 45 15 30 3 Zal.
Specjalizacja – Środowisko, żywność, zdrowie
6. Ekologiczne metody produkcji żywności 30 20 10 2 Egz.
6. Środowisko życia człowieka 30 15 15 3 Zal.
7. Ekologiczne aspekty żywności i żywienia 60 30 30 3 Zal.
Specjalizacja – Zarządzanie i technologie ekorozwoju
6. Technologie i zagadnienia zrównoważonego rozwoju 30 20 10 3 Egz.
6. Podstawy przedsiębiorczości 30 30 2 Zal.
7. Negocjacje w zarządzaniu ochroną środowiska 30 20 10 1 Zal.
7. Zarządzanie projektem 30 15 15 2 Zal.

Przedmioty wspólne na studiach magisterskich stacjonarnych:

Sem. Przedmiot Godz. ogółem Wykł. Ćwicz. ECTS Zal./Egz.
Scieżka wspólna
1. Razem 135 75 60 13
Matematyka i statystyka 45 15 30 4 Egz
Polityka ochrony środowiska 30 30 2 Zal
Ekotoksykologia 60 30 30 7 Egz
2. Razem 180 60 120 13
Przepływ zanieczyszczeń w środowisku 45 15 30 3 Egz
Systemy wpomagania decyzjii w ochronie środowiska 45 15 30 3 Egz
Planowanie przestrzenne 30 30 3 Zal.
Fakultety 1,2 60 60 4 Zal.
3. Razem 135 60 75 9
Modelowanie procesów środowiskowych 45 15 30 3 Egz
Analiza ryzyka 30 15 15 2 Zal.
Ekologia krajobrazu 30 30 2 Zal.
Faultet 3 30 30 2 Zal.
Ogółem 450 195 255 35

Przedmioty specjalizacyjne na studiach magisterskich stacjonarnych:

Sem. Przedmiot Godz. ogółem Wykł. Ćwicz. ECTS Zal./Egz.
Specjalizacja – Technologie ochrony środowiska – przedmioty specjalizacyjne
1. Razem 135 60 75 12
Biotechnologia w ochronie środowiska 30 30 3 Egz
Termiczne metody unieszkodliwiania odpadów 45 15 30 4 Zal.
Ochrona mokradeł i gleb organicznych 30 15 15 3 Zal.
Seminarium dyplomowe 30 30 2 Zal
2. Razem 210 60 150 16
Technologie oczyszczania wody i ścieków 90 30 60 6 Egz
Rekultywacja składowisk odpadów i oczyszczanie gleb 45 15 30 4 Zal.
Zarządzanie zasobami środowiska 45 15 30 4 Zal.
Seminarium dyplomowe 30 30 2 Zal.
3. Razem 105 30 75 9
Osady ściekowe i kompostowanie odpadów 30 15 15 3 Zal
Rekultywacja ekosystemów wodnych 45 15 30 4 Egz.
Seminarium dyplomowe 30 30 2 Zal.
Ogółem 450 150 300 37
Sem. Przedmiot Godz. ogółem Wykł. Ćwicz. ECTS Zal./Egz.
Specjalizacja – Systemy ochrony środowiska – przedmioty specjalizacyjne
1. Razem 150 45 105 12
Techniki pomiarowe w ochronie środowiska 45 15 30 4 Zal.
Monitoring funkcjonowania ekosystemów 30 15 15 2 Zal
Środowiskowe bazy danych 45 15 30 4 Egz.
Seminarium dyplomowe 30 30 Zal.
2. Razem 180 60 120 15
Zintegrowane systemy geoinformacyjne 60 30 30 5 Egz
Zarządzanie zasobami środowiska 45 15 30 4 Zal.
Ochrona ekosystemów dolinowych 45 15 30 4 Zal.
Seminarium dyplomowe 30 30 Zal.
3. Razem 120 30 90 10
Modelowanie komputerowe w ochronie środowiska 45 15 30 4 Zal.
Metody optymalizacyjne 45 15 30 4 Egz.
Seminarium dyplomowe 30 30 2 Zal.
Ogółem 450 135 315 37
Sem. Przedmiot Godz. ogółem Wykł. Ćwicz. ECTS Zal./Egz.
Specjalizacja – Środowisko – Żywność – przedmioty specjalizacyjne
1. Razem 135 45 90 12
Diagnoza stanu i prognozowanie zmian środowiskowych 45 15 30 4 Egz
Biotransformacje w środowisku 30 15 15 3 Zal
Fizjologia człowieka i środowiskowe uwarunkowania zdrowia 30 15 15 3 Zal.
Seminarium dyplomowe 30 30 Zal.
2. Razem 210 90 120 18
Środowisko a strategia rozwoju regionalnego 45 15 30 4 Egz
Analiza i ocena jakości żywności 60 30 30 5 Zal.
Ocena ryzyka śrowowiskowego i zdrowotnego 45 15 30 4 Zal.
Higiena żywności i dietetyka 30 15 15 3 Zal.
Seminarium dyplomowe 30 30 Zal.
3. Razem 105 30 75 9
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności 30 15 15 3 Zal.
Ekotechnologie w produkcji rolniczej i przetwórstwie żywności 45 30 15 4 Zal.
Seminarium dyplomowe 30 30 2 Zal.
Ogółem 450 165 285 39
Sem. Przedmiot Godz. ogółem Wykł. Ćwicz. ECTS Zal./Egz.
Funkcjonowanie i ochrona środowiska przyrodniczego – przedmioty specjalizacyjne
1. Razem 135 60 75 12
Strategia, org. i formy ochrony przyrody 30 30 3 Zal
Techniki zbierania danych przestrzennych i parametryzacja elementów środowiska 30 15 15 3 Egz.
Typologia i waloryzacja siedlisk 45 15 30 4 Zal.
Seminarium dyplomowe 30 30 2 Zal.
2. Razem 210 90 120 18
Środowiskowe uwarunkowania fizjologii roślin i zwierząt 30 15 15 3 Zal.
Ochrona gatunkowa – działy wybrane 45 15 30 4 Zal.
Ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym i strategia rozwoju regionalnego 15 15 2 Zal.
Ekologia i ochrona wyższych kręgowców 45 30 15 3 Zal.
Ochrona ekosystemów dolinowych 45 15 30 4 Egz.
Seminarium dyplomowe 30 30 2 Zal.
3. Razem 105 45 60 9
Ekofilozofia i edukacja ekologiczna 15 15 1 Zal.
Genetyka molekularna – zastosowanie w ochronie przyrody 30 15 15 3 Zal.
Ochrona środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych 30 15 15 3 Egz.
Seminarium dyplomowe 30 30 2 Zal.
Ogółem 450 195 255 39

Przedmioty na specjalizacji Restoration and Managment of Environment

Sem. Subject Total hours Lect. Ex. ECTS Pass/ Exam.
Restoration and Managment of Environment
1. Ecotoxycology 60 30 30 7 Exam.
Mathematics and statistics 45 15 30 4 Exam.
Environmental policy 30 30 2 Pass
Plant adaptation to environmental stresses 45 15 30 5 Exam.
Ecological base of nature conservation 45 15 30 4 Pass
Integrated water resources managment and restiration 30 15 15 3 Pass
Hydrogenic soils 30 15 15 2 Pass
Diploma seminar 30 30 2 Pass
Total semester 1 315 135 180 29
2. Spatial planting (environmental aspect in landscape planning and design) 45 30 15 3 Pass
Soil biology 60 30 30 5 Exam.
Ecological infrastructure in agriculture landscape 30 15 15 2 Pass
Restoration of ecosystem of wild medicinal plants 30 15 15 2 Pass
Case study of environment restoration – part 1 45 45 2 Pass
Land and water conservation 30 15 15 3 Exam.
Ecological engineering for environment protection 30 15 15 3 Pass
Soil hazard pollution and protection 30 15 15 3 Pass
Diploma seminar 30 30 2 Pass
Total semester 2 330 135 195 25
3. Environmental processes modelling 45 15 30 3 Exam.
Restoration of insects to ecosystem 30 15 15 2 Pass
Environmental aspects of diseases of free living animals 30 15 15 3 Pass
Reforestation 15 15 2 Pass
Process of decision support 30 15 15 3 Exam.
Risk analysis 15 15 2 Pass
Project management 15 15 1 Pass
Case study of environmental restoration – part 2 45 45 3 Pass
Diploma seminar 30 30 2 Pass
Total semester 3 255 105 150 21
http://msos.sggw.pl/wp-content/uploads/KP_Botanika_.doc