photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2009/2010
Dla Studentów SGGW

Załącznik nr 1do zarządzenia nr 17 z dnia 29.06.2009 roku

§1
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2009/2010 odbędzie się w dniu 30 września 2009 roku o godz. 11.00 w Auli Kryształowej SGGW.

§2
Na studiach stacjonarnych obowiązują:

1. Zajęcia dydaktyczne:

* w semestrze zimowym – od dnia 01 października 2009 r. do dnia 22 stycznia 2010 r.
* w semestrze letnim – od dnia 15 lutego do 10 czerwca 2010 r.

2. Sesje egzaminacyjne:

* zimowa: 25 stycznia do 06 lutego 2010 r.
* letnia: od 11 do 25 czerwca 2010 r.
* jesienna: od 06 do 17 września 2010 r.

3. Przerwy w zajęciach:

* ferie zimowe: od 24 do 31 grudnia 2009 r.
* przerwa międzysemestralna: od 08 do 13 lutego 2010 r.
* ferie wiosenne: od 01 do 07 kwietnia 2010 r.
* inne dni wolne od zajęć:
o 14 i 15 maja 2010 r. (Dni SGGW)
* godziny rektorskie: 30 października 2009 r. od godz. 12.00

4. Szczegółową organizację roku akademickiego wynikającą z planu i programu studiów, zawierającą wykaz obowiązujących egzaminów i zaliczeń przedmiotów, praktyk oraz innych obowiązków ustala Dziekan wydziału po zasięgnięciu opinii organu samorządu studenckiego i podaje do wiadomości przed rozpoczęciem semestrów.
5. Szczegółowy plan i rozkład zajęć Dziekani podają do wiadomości studentów poszczególnych lat studiów przed rozpoczęciem semestrów.
6. Zaliczenie roku obejmuje również zaliczenie praktyk programowych (z wpisem do indeksu) i powinno być zakończone w terminie do dnia 17 września 2010 r.

§ 3
Na studiach niestacjonarnych obowiązują:

1. Zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie harmonogramem zjazdów podanym w załączniku nr 2.
2. Dziekani wydziałów w porozumieniu z przedstawicielami studentów mogą zmienić terminy rozpoczęcia zajęć w semestrze zimowym oraz terminy sesji egzaminacyjnych w semestrze letnim zachowując pełną realizację programu studiów.
3. Szczegółowe terminy egzaminów ustalają Prodziekani ds. studiów niestacjonarnych.
4. Dla studiów nie wykazanych w załączniku nr 2 terminy zajęć dydaktycznych, harmonogramy zjazdów i terminy sesji egzaminacyjnych ustalają Dziekani Wydziałów lub Kierownicy Studiów.

§ 4
Studia podyplomowe, doktoranckie (niestacjonarne – tryb wieczorowy)

Szczegółową organizację roku akademickiego tych studiów ustalają dziekani lub kierownicy studiów.

Harmonogram zjazdów – załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17 z dnia 29 czerwca 2009 r.

Copyright © 2010