Kandydaci

Studia I stopnia
Stacjonarne: kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów: język obcy nowożytny i matematyka lub biologia lub chemia.
Niestacjonarne:
realizowane w Warszawie:
rekrutacja odbywa się w terminie i na zasadach określonych jak na studia stacjonarne. Studia trwają 1 rok, po zaliczeniu którego student kontynuuje naukę na studiach dziennych.
realizowane w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Łowiczu:
kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw (biologia lub chemia lub matematyka) i rozmowy kwalifikacyjnej.

Studia II stopnia
Stacjonarne: przyjmowani są kandydaci z tytułem magistra, inżyniera lub licencjata. Kryterium przyjęcia stanowi średnia ocen ze studiów i test kwalifikacyjny z przedmiotów występujących w standardzie kształcenia na kierunku ochrona środowiska na studiach I stopnia.(Jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza od limitu przyjęć, kierownik Studium może podjąć decyzję o zniesieniu testu kwalifikacyjnego.)
Niestacjonarne: przyjmowani są kandydaci jak na studia stacjonarne.
Więcej: www.kandydat.sggw.pl
Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera lub magistra ochrony środowiska. Potencjalnymi miejscami pracy są m.in.:

* administracja rządowa i samorządowa
* krajowe i zagraniczne instytucje ochrony i kształtowania środowiska
* przedsiębiorstwa inżynierii komunalnej
* komórki zajmujące się ochroną środowiska w zakładach przemysłowych
* biura projektowe i firmy konsultingowe
* szkolnictwo i instytucje edukacyjne, instytuty naukowe.

Programy studiów I i II stopnia.