Biblioteka

Studenci MSOŚ mogą korzystać z Biblioteki Głównej oraz bibliotek wydziałowych działających na niektórych wydziałach.

Biblioteka Główna SGGW jest jedną z największych bibliotek rolniczych w kraju. Gromadzenie zbiorów rozpoczęto w 1918 r., w latach powojennych zostało ono ukierunkowane na reprezentowane przez uczelnię dziedziny nauki. Obecnie Biblioteka Główna posiada ponad 430 tysięcy woluminów – książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych (prace doktorskie, magisterskie, zbiory kartograficzne, normy, mikrofisze). W roku akademickim 1998/1999 biblioteka rozpoczęła działalność w nowym gmachu na Ursynowie. Duża część zbiorów – około 30 tysięcy książek oraz bieżące roczniki czasopism znajdują się w wolnym dostępie. Biblioteka jest skomputeryzowana, w lokalnej sieci komputerowej pracuje 115 stanowisk. Dla czytelników przeznaczonych jest 55 stanowisk w celu przeszukiwania katalogowych baz komputerowych, zagranicznych i polskich bibliograficznych baz danych, dotyczących nauk biologicznych, rolniczych, żywieniowych, biotechnologii, ekologii itp. oraz zasobów internetowych. Czytelnie, informatorium, sala katalogowa, wypożyczalnia podręczników wyposażone są w nowoczesny sprzęt komputerowy i kserograficzny, który ułatwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych i baz bibliograficznych. Biblioteka utrzymuje wymianę międzybiblioteczną z wieloma instytucjami zagranicznymi i krajowymi przekazując im wydawnictwa uczelniane, głównie „Annals of Warsaw Agricultural University”, rozprawy habilitacyjne oraz „Acta Scientiarum Polonorum” i otrzymując w zamian wydawnictwa z innych instytucji. Biblioteka uczestniczy w 5 przedsięwzięciach konsorcyjnych umożliwiających internetowy dostęp do pełnotekstowych baz czasopism naukowych, m.in. wydawnictw Elsevier, Kluver, Springer, Blackwell. Na niektórych wydziałach (Medycyny Weterynaryjnej, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji) działają biblioteki wydziałowe, które czynne są w godzinach dostosowanych do rozkładów zajęć studentów.

Biblioteka prenumeruje wiele czasopism o tematyce związanej z ochroną środowiska, np.: Aura – ochrona środowiska, Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, Czasopismo Geograficzne, Człowiek i Środowisko, Ekologia i Technika, Chemia: Inżynieria Ekologiczna – Ecological chemistry and engineering, Wodociągi i kanalizacja, Woda, Środowisko, Obszary wiejskie, Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, Wiadomości Meteorologii, Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Problemy Ekologii, Problemy Ocen Środowiskowych, Recykling, Wiadomości Ekologiczne, Ochrona powietrza i problemy odpadów, Ochrona środowiska i zasobów naturalnych, Gaz, woda i technika sanitarna, Gospodarka wodna, Polish Journal of Ecology, Polish Journal of Environmental Studies, Ecohydrology and Hydrobiology, Acta Geologica Polonica, Acta Scientiarum Polonorum, Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Land reclamation, Archives of Hydro-engineering and Environmental Mechanics, Archives of Environmental Protection, Geological Quarterly, Journal of Environmental Engineering, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Journal of Hydrologic Engineering, River Research and Application, Water Science and Technology: Water Supply, Journal of Source Water, Ecohydrology, Aqualine Abstracts.

Studenci ZOD w Łowiczu mogą korzystać ze znajdującej się tam biblioteki pomocniczej, obejmującej 111 tytułów i łącznie 1804 woluminy.